EQI.org Home |

International Section of EQI.org
under construction

EQI.org was created in North America by Steve P. Hein, who was born in the USA and lived there till about age 40. He then lived in Canada and Australia before beginning an odessy around the world which took him to approximately 60 countries as a traveler, not a tourist. As ot 2014 he lives in Uruguay, South America.

The content of EQI.org has changed as Steve has changed. At the start, the site was based almost exclusively on the American culture, beliefs, values, topics, information, sources perspectives, current issues, etc. The site visitors came mostly from America, England and other English speaking countries.

For approximately 15 years Steve worked mostly alone on the site. In 2009 he was joined by his partner, Priscilla, who was raised in Mexico and England. They trravelled to over 30 countries together, always learning something new from each one.

Now they are expanding the scope of the site to a wider audience around the world They believe the American and British views about emotions and emotional intelligence are largely unhealthy for the world so they want to offer their perspective as citizens of the world, not of any particular country or culture. To this end we are introducing this internatioal section of EQI.org.

Below are some things we found from sites around the world who have

We encourage people around the world to translate EQI.org. We appreciate it when you let us know that you are translating something and we will be happy to put a link to it.

Steve, Priscilla and the volunteers

Czech Republic

Denmark

Germany

Indonesia

Slovakia

Russian

Spanish


Core Components of EQI.org

Respect | Empathy
Caring | Listening
Understanding

Other EQI.org Topics:

Emotional Literacy
Invalidation | Hugs
Emotional Abuse |
Feeling Words
Depression | Education
Emotional Intelligence
Parenting | Personal Growth

Search EQI.org | Support EQI.org

EQI.org Library and Bookstore

A list of all files on EQI.org

Czech Republic

From http://ei.czechian.net/webs/ei/tkritika.php

Emocní inteligence

Heinova kritika testu emocní inteligence

Podle Heina lze za testy emocní inteligence vydávat pouze testy MEIS a MSCEIT, nebot reprezentují správnou definici. Hein také verí, že již brzy prijde konec merení osobnostních dovedností a schopností, které tvrdí, že merí emocní inteligenci.

Od té doby, co se rozšírili jiné testy (krome MEIS, MSCEIT) jako testy EI, shodla se akademická rada, že všechny tyto ostatní testy jsou pouze novou formou osobnostní testu, a proto nemerí vskutku nic nového pod sluncem. Clánek Roberta McCrae v knize Reuvon Bar-Ona The Handbook of Emotional Intelligence nabízí jedno z nejlepších vysvetlení, proc je tak zavádející nazývat test Goleman/Hay McBer ECI 360 testem emocní inteligence. McCrae napríklad poukazuje na skutecnost, že veci jako optimismus, bychom meli spíše nazývat osobním rysem než formou inteligence.

Jak pochopíme, problém osobnostních rysu tkví v:

 • pozornosti, která se nevenuje detem (u detí lze snáze odlišit potenciální a naucené schopnosti)
 • ignorují emocní genialitu
 • jsou velmi subjektivní
 • neberou v úvahu odlišnost testovaných osobností (Co je nejlepší pro mne není nejlepší pro tebe.)
 • nemerí potenciál

Hein ve svém príspevku vyjádril uprímné znepokojení nad situací, kdy tyto ostatní testy zaplavily trh a jsou nadále podporovány. Starost má hlavne z duvodu jejich schválení jako testu emocní inteligence, prestože zkušenosti akademických pracovníku s temito testy tvrdí pravý opak. Obává se také, že je jediným clovekem, který usiluje o jejich zánik.

Nejpozoruhodnejšími testy této kategorie jsou Emotional Competence Inventory (ECI 360) Daniela Golemana a EQ Inventory (EQi) Reuvona Bar-Ona. Hein souhlasí s rozhodnutím akademických výzkumníku, kterí usoudili, že žádný z testu se nekvalifikuje jako test emocní inteligence. Cítí proto politování a zklamání, že bylo mnoho lidí oklamáno za úcelem koupe techto testu jako testu EI.

Základními problémy testu ECI a EQi:

 • testy nemerí aktuální schopnosti osoby

  Rozporuplná je napríklad rychlost vyplnení testu. Pruzkum v této oblasti zjistil, že rychlost vyplnení testu byla vždy ruzná. Pruzkum dále zjistil, že výsledkem testu schopností jsou vetšinou informace, které o sobe má dotycná osoba. Sebe-hodnotící testy však všeobecne nejsou dobrými indikátory aktuální schopností.

  Konkrétne Bar-On EQi je typickým príkladem sebe-hodnotícího testu. Golemanuv ECI je sebe-hodnotícím testem jen do urcité míry, nebot jsou vyžadovány názory druhých na schopnosti testovaného. Na druhé strane tyto názory nemusí být presným indikátorem aktuálních schopností. Jiné osoby totiž neposkytnou vždy aktuálne presné informace. Test MSCEIT je v této oblasti (do urcité míry) jediným testem, který merí schopnosti aktuální, které jsou požadovány tvurci testu pri rešení problému.

 • testy nemerí aspekty lidské osobnosti, které již predtím nebyli mereny existujícími osobnostními testy

  Tento problém byl již zmínen výše. Je faktem, že se akademická obec shodla na tom, že testy ECI i EQi nemerí nic z toho, co by již v minulosti mereno nebylo.

Test MEIS a MSCEIT

Zacátkem roku 1990 byl v publikaci Mayera a Saloveye poprvé použitý pojem „emocní inteligence“. Mayer a jeho kolegové se poté pokusili vyvinout test schopností. Príklad testu schopností mel být testem k vyplnení, kde je uveden jeden aktuální vzor (sebe-hodnotící test k vyplnení mel jednoduše zjistit, jak rychle test vyplnovat).

V testech používaných Mayerem a jeho skupiny jsou pokládány otázky na identifikaci emocí z oblicejových výrazu na fotografiích (napríklad Mayer, J.D., DiPaolo, M.T., & Salovey, P. (1990). Bylo objeveno, že mnoho lidí je v této schopnosti úspešnejších než jiní. Tento a další testy vedli vedce k rozhodnutí, že existují zázracné deti s vysoce rozvinutou emocní inteligencí. Od roku 1990 pokracovali výzkumníci v hledání cest ke zdokonalení spolehlivosti a overení platnosti testu. V posledních letech srovnali výsledky testu s merením osobnostních rysu a merení tradicní inteligence. Výsledky spolehlive potvrdili, že vskutku tyto testy merí nove identifikovanou formu inteligence.

Hein upozornuje, že skupina MSC byla v posledních 10 letech velice obezretná v záverech svých výzkumu a neprehánela žádné tvrzení. Navíc jednotliví clenové nejsou motivováni výdelkem z prodeje testu. Zkrátka skupina MSC radí na první místo výzkum a rozšírení poznatku o lidské podstate.

Když se objevila Golemanova kniha, rozhodla se skupina MSC zabývat zneužitím pojmu pojmu emocní inteligence. V roce 1995 dukladne shrnuli kritéria užití pojmu emocní inteligence jako mnohostranného testu v clánku Emotional Intelligence as Zeitgeist, Personality and Intelligence (následují jeho shrnutí).

Jak vyplývá z tohoto clánku, tak EQi test Reuvona Bar-Ona má velice zajímavou minulost. Raná verze tohoto testu byla totiž vyvinuta Reuvenem predtím než slyšel o pojmu emocní inteligence. Bylo to v dobe, kdy pracoval jako student na své disertacní práci. V té dobe vytvoril psychologický test well-being, který nikdy neoznacil jako test EI. Zdá se tedy, že byl Bar-On motivován Golemanovou knihou a využil marketingu, aby test propagoval za test emocní inteligence. Mayer vyslovil zároven námitku vuci jeho definici EI a tvrzení, že jeho test ji merí.

Nedávný vývoj však ukazuje, že Bar-On a tým MSC evidentne spolupracují na dohode o verejné definici emocní inteligence a porozumení tomu, co každý z testu merí. Fakt, že Mayer napsal dve kapitoly v Bar-Onove knize je dostatecným znamením této spolupráce.

Jiným znamením je to co si mužeme precíst na EMONETu a co Bar-On prohlásil:

Ackoliv je EQ-i prvním testem emocní inteligence, který byl puvodne publikován jako psychologický test, muže presneji popisovat sebe-hodnotící merení emocních a sociálních kompetencí v chování, které poskytuje odhad jedné emocní a sociální inteligence. (EMONET digest 403, May 2000)

Toto prohlášení je shodné s myšlenkou, kterou Reuven uvedl v knize The Handbook of Emotional Intelligence. Koneckoncu v manuálu, který se objevil s testem EQi, se vysvetluje merení EQi takto: „Emocní inteligence je tedy souhrnem schopností, kompetencí a dovedností, které neslouží k poznání, ale ovlivnují zpusobilost být úspešný tvárí v tvár útrapám a nátlaku.“ (Bar-On, R. (1997). The Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical Manual. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.)

Bar-On tedy bere na vedomí, že EQi je sebe-hodnotící test. Jako všechny sebe-hodnotící testy usnadnuje testovaným hodnocení a správné sebepoznání. (Zejména když do testu vcházejí prohlášení typu: „Jsem schopný identifikovat moje pocity.“)

Bar-Onuv test je k dispozici u firmy Multi-Health Systems, kterí jej doposud podporují jako test emocní inteligence. Již zhruba dva roky MHS mluví o tom, že bude na prodej test MSCEIT, ale zatím nemají povolení k prodeji verejnosti. Mají exklusivní kontrakt s MSC, kterí naneštestí zamezili nekomu jinému prodej testu. V této dobe zatím MHS vydelává hodne penez prodejem Bar-On EQi. Zrejme tedy nemá duvod být motivováni naléhat na povolení MSCEIT. Povzbuzuji vás tedy ke kontaktu s nimi a žádám, aby byli rychlejší.

Hein má zájem na takovém testu, který má jasnou filozofii jako: „At je clovek chytrý, nepoctivý nebo má malou znalost literatury emocní inteligence, muže být schopen relativne snadno vycíslit správnou odpoved.“ Výzkumníci oznacují cinnost tech, kterí zámerne lžou v sebe-hodnotících testech jako impression management.

Kuriozita

Zkušenostní data ukazují na podstatný vztah mezi EI a existujícími osobnostními mírami. Kuriózne jsou nyní používány tyto závislosti jako nosný diskriminant platnosti (validity) a rádné spolehlivosti (reliability) EI (více Bar-On, 2000). Napríklad nedávná studie Dawda and Hart (2000) odhalila prumernou korelaci približne 0.50 mezi mírou Big Five Personality Factors (neurotismus, extroverze, otevrenost, ochota, zásadovost) a celkové EI odvozené z Bar-On Emotional Quotient Inventory (v Table 7, p. 807).

Zpráva relativní nezávislosti každé z Big-Five Factors (v Costa & McCrae, 1992), tak naznacuje, že data z Bar-On Emotional Quotient Inventory nejsou nicím, nebot prumer složených Big-Five Personality constructs ukazuje na presvedcující a zároven velice slibný nízký neurotismus.

Steve Hein's Emotional Intelligence Site - EQ Institute Home Page , Academic/Serious - June 2002: „Emotional Intelligence Tests“;

Model emocní inteligence S. Heina

EI vs. EQ (S. Hein)

Heinova kritika skupiny MSC


More pages from ei.czechian.net

http://ei.czechian.net/webs/ei/tkritika.php


http://ei.czechian.net/index.php

http://ei.czechian.net/obsah.php

http://ei.czechian.net/webs/autori.php

http://ei.czechian.net/webs/ei.php

http://ei.czechian.net/webs/ei/

ttp://ei.czechian.net/webs/ei/aplikace.php

http://ei.czechian.net/webs/ei/smisene.php

http://ei.czechian.net/webs/ei/srovnani.php

http://ei.czechian.net/webs/ei/testukazka.php

http://ei.czechian.net/webs/ei/tkritika.php

http://ei.czechian.net/webs/emoce.php

http://ei.czechian.net/webs/intel.php

 
Denmark

http://www.psykoweb.dk/Vrede_Raseri/Vrede8-link.htm

http://www.psykoweb.dk/psykoterapi/emotional3.htm

http://www.psykoweb.dk/psykotest/test.htm

http://www.psykoweb.dk/psykoterapi/emotional2a.htm

http://www.psykoweb.dk

selvtillid/8f-Selvrespekt.htm

http://www.psykoweb.dk/Vrede_Raseri/Vrede1.htm

 
Germany

Germany

by Rob Tröger on March 31, 2011

Buchempfehlung

by Rob Tröger on 31. März 2011

An dieser Stelle möchte ich nur kurz auf ein wirklich gutes Buch verweisen: “A PRACTICAL GUIDE TO EMOTIONS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE” von Steve Hein.

Sei Buch ist völlig kostenlos und sehr angenehm zu lesen. Mit seinen nur rund 40 Seiten eignet es sich im Moment sehr gut um sich einen sehr guten Überblick über die Thematik zu verschaffen. Weiterhin ist interessant, dass er viele eigene Ideen einfließen lässt und seit seiner Erst”erscheinung” von 1996 eine veränderte Fassung 2008 veröffentlicht hat.

Die Homepage dazu: www.eqi.org

Recommendation

Translated by Google:

At this point I would just like to refer to a really good book: "A PRACTICAL GUIDE TO EMOTIONS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE" by Steve Hein.

The book is completely free to read and very enjoyable. With only about 40 pages, it is very good to get a very good overview of the topic at the moment. Furthermore, it is interesting that it can incorporate many ideas and since his was only "appearance" of 1996, a revised version 2008 released.

The website: www.eqi.org

 
Kritik an Arthur Janov und an der Praxis der Primärtherapie

http://www.dieontogenetischeseite.de/kritikanJanovundPT.htm

 
Canada  
Empathy: Getting in Touch With Our and Others’ Emotional Needs - Dave Pollard

Today I stumbled upon a list of forty ‘emotional needs’ on a fascinating site, EQI.org, by Steve Hein. He constructed the list from the sites of several students of emotional intelligence and of Maslow’s hierarchy (which has five levels of needs — physical, security, belonging, self-esteem and self-actualization). The forty emotional needs cut across the four highest Maslow levels, and I’ve sorted them roughly according to this hierarchy:

Security Needs(needs from others): the need to be:

free
helped
private
reassured
safe/secure
supported
treated fairly
understood

Belonging Needs (needs from others): the need to be:

accepted
acknowledged
forgiven
included
trusted
worthy

Self-Esteem Needs (needs from others): the need to be:

admired
appreciated
approved of
believed in
heard
listened to
loved
needed
noticed
recognized
respected
valued

Self-Actualization Needs (needs of self): the need to be:

capable
challenged
clear (not confused)
competent
confident
forgiving
fulfilled
helpful
important
in (self-)control
learning
powerful
productive/useful
understanding

I’ve added "learning" to the final list, because I believe that we have a need to be constantly learning, improving ourselves (just check out the most popular section of the bookstore if you doubt me). Otherwise I think Steve’s list is pretty complete. I agree with his omission of "happy" from the list, because I think happiness is the "result" of us fulfilling most of our physical and intellectual/emotional needs, not a need in itself.

The list interests me from two perspectives:

 • In reading Richard Moss’ The Mandala of Being, and in my study of Jung’s quaternity (our minds, emotions, body/senses and instincts), I’ve been looking at the place of our emotional selves in who we are and what we do. I agree with Moss’ view that we have become somewhat unbalanced towards the intellectual and emotional aspects of ourselves, to the detriment of our sensory and intuitive selves, and that, as a result, we live too much in our heads, at the mercy of our abstract ideas and fictional stories about the world and ourselves, and at the mercy of the stressful emotions that these ideas and stories trigger, so that, instead of living in Now Time like most of Earth’s creatures (and perhaps pre-civilization humans), we live in what I’ve dubbed Anxious Time. The above list suggests to me that there may be another, ‘through’ approach in addition to the ‘around’ approach that Moss advocates. That ‘through’ approach entails healing ourselves and others through "empathy", helping them and ourselves to satisfy and fill these forty intellectual/emotional needs, by caring and attention and appreciation. It’s almost the antithesis of Moss’ approach, and I see the merits of both approaches.
 • As illustrated in the graphic above, my experience has been that most people seem, during their lives, to travel the path depicted by the red arrow — starting as babies with needs, erratically ‘maturing’ those needs into wants and loves, but then too often retreating back to neediness. A more mature approach, that some people I know seem to have found, is depicted by the green arrow — nurturing ourselves and others so that we ‘outgrow’ our needs, so that what we strive for is what we want and love but do not need, to the point we achieve an emotional maturity that is not needy.

I accept that this is all rather abstract — talking about our emotions in such analytical terms is a bit bizarre. But then that’s what psychologists do, and I have to believe we can find a better way of coping with our emotional needs than their dubious and expensive approaches.

So in short I’m thinking about three different alternatives to psychotherapy and medication to deal with modern emotional stresses:

 1. Learning to live in "Now Time" (freeing ourselves from emotional stress and illness by bringing ourselves back to a natural and prehistoric balance of the four elements of the quaternity).
 2. Learning "empathy" (resolving emotional stress and illness by love and appreciation and attention for each other).
 3. Learning to "outgrow our needs" (resolving emotional stress and illness by developing the maturity and self-sufficiency to love more, and — emotionally at least — to need less).

I’ve done enough self-analysis to know myself reasonably well, and I am convinced that the only emotional needs I now have are the need to be free (the first one in the list above) and the needs to self-actualize (the last 14 in the list). Of these needs, all but the first are needs that I can fulfill (and have fulfilled) within myself. All I ‘need’ of others and our society is to be free. Perhaps this is a rationalization, but it explains why, when I am in the forest alone, or playing with cats and dogs, I am completely happy, fulfilled. I neversuffer from emotional insecurity, loneliness, or lack of self-esteem. I love to love and be in love, but I feel no need to be loved.

So this third, ‘outgrowing needs’ approach seems to work for me. Still, I like the first, ‘Now Time’ approach, because while I don’t need it, it does help me cope with the four stresses that continue to dog me (grief for Gaia, anxiety about coming civilizational collapse and what it will mean for my granddaughters’ generation, trying to live up to others’ unreasonable expectations of me, and impatience with my tendency to procrastinate on things that are important). And, as I reported in my review of Karla McLaren’s Emotional Genius, I also like the second, ‘empathy’ approach, because it would seem to be the most useful to help the people who I love, to become happier.

Readers of this blog are aware that I have suffered from two serious ailments in my life: chronic depression, from adolescence until quite recently, and a chronic auto-immune disease called ulcerative colitis since 2006. I have speculated on the causes of these maladies (I blame the social consequences of overpopulation and overcrowding for our depression epidemic, and environmental pollutants for our auto-immune disease epidemic). But whatever the cause, the trigger or catalyst for both diseases is undoubtedly emotional stress. There is a growing consensus (both Steve Hein and Karla McLaren write about this) that depression is not an emotion, but a ‘shutting-down’, a putting on the brakes, that occurs in us when we get overwhelmed by a sustained trauma. It is the longer-term emotional equivalent of the physical shock that wracks our bodies in the case of a sudden severe injury. Severe depression is painful, ghastly beyond description, like an endless feeling of drowning.

I am not a believer in ‘curing’ such maladies, because even if we could confirm the causes, we could probably not ‘cure’ them — they are a fact of modern life. All we can hope to do is prevent the stresses that trigger them. I made huge changes in my life to reduce the likelihood of such stresses recurring, and they are helping. But there’s a paradox: To some extent we learn to cope with stress through practice, and now that I have less stressors in my life, I sense that I am becoming more vulnerable to the smaller stresses that still occur, and to any future, unpredictable major stresses that may occur. I am getting out of practice.

I am hopeful that by learning to live more in Now Time (the first approach), I will not become traumatized and needy when such overwhelming stresses inevitably occur. I have used the third approach (outgrowing my emotional needs) as my principal ‘preventative medicine’ for future emotional illness, and plan to use the first approach as a back-up.

But I do recognize that our world is a prison, an asylum, and that most people live lives full of anxiety and steeped in emotional trauma. Their unmet needs span all five levels of Maslow’s hierarchy, and (since I’m not really a believer in psychotherapy or psychopharmacy) I suspect the best approach for helping them is probably the second one — empathy.

Being something of a misanthrope, empathy is not my strong suit, and it is something I am not practiced in. But it’s important to me to learn, and the listening and attention skills it requires will benefit me in other ways, so I am going to dedicate myself to getting better at it. Here are some of the things I’ll be practicing:

Dave’s Empathy Skills Learning List

 • Personal emotional awareness: Before we can help others cope with their emotions, we need to be aware of our own. Many of us our blind to our judgements (like my negative judgement of psychology, for example), and to our own emotional weaknesses.
 • Emotional self-management: Learning to control my own emotional responses and reactions, emotional flexibility and resilience (especially in the face of ‘bad news’), and improving my emotional attitude (positive energy, enthusiastic).
 • Emotional communication: Learning to articulate my own emotions and my understanding of others’ emotions well. This is difficult!
 • Emotional attentiveness: Patience, presence, awareness of others’ emotional state, good listening skills, genuine appreciation, body language awareness, sensitivity, being supportive. Probably the most important learning I have to do.
 • Situational acuity: Understanding the context, back-story and power dynamics underlyingthe emotions at work. Becoming sensitive to why people probably feel the way they do, not as a means to prescribe solutions (that is not what empathy is about), but to better understand and appreciate how people feel.

There are a lot of other emotional competencies (like conflict resolution and consensus-building) but my sense is that I should focus my initial attention on the five areas above. I’ll be looking for courses, and opportunities to practice these skills as I develop them. If anyone knows of really good programs in the Toronto area, please let me know.

China  

The Effects of Hugs——final draft --- http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a39005501000955.html

Abstract:

Hugs are one of the most natural actions to show our care. While we feel great in others’ hugs, the effects of hugs are tremendous. Hugs benefit our physical health firstly. We will concentrate on how hugs help to protect our hearts and offer a touching example of the twins. Then we shift to mental health. We will find out how hugs improve our mental health and therefore save human’s lives, especially how hugs can assure child’s growth. Besides, hugs and suicide will be talk about. Moreover, let us have a look at what are people’s opinions on hugs.

1. Introduction:

“It's wondrous what a hug can do.

A hug can cheer you when you’re blue.

A hug can soothe a small child’s pain.

And bring a rainbow after rain.

We scarcely could survive without it!

A hug delights and warms and charms;

It must be why we evolved with arms.”

(http://www.gagirl.com/hugs/hug.html)

We can still remember as infants how mother hugged us. Mother’s hug is our favorite place. Hug, which is a basic need of human being, is an action of putting your arms around somebody and holding them tightly, especially to show that you like or love them. This well known international “language” takes little but has long lasting tremendous effects. Hugs benefit both our body and soul.

2.1 Hug for physical health:

Hugs are more than just skin deep and can protect our hearts. A study by University of North Carolina(UNC) researchers found that hugs increase the “love hormone” oxytocin that is related to childbirth and breastfeeding and decrease the risk of heart disease, especially for women for whom the importance of oxytocin and its potentially cardio protective effects may be greater. (Marilyn,2003) Experiment on stress and hugs, which was conducted by Assistant Research Professor of UNC Karen M. Grewen, showed when couples hugged for 20 seconds, their levels of oxytocin increased. Those in loving relationships had the highest increases. Meanwhile, women’s levels of the stress hormone cortisol and blood pressure decreased. (Karen,2003)

The baby twins’ rescuing hug demonstrated well to us what hugs can achieve. In the first week of their lives, each baby was in their respective incubator and one was not expected to live. A hospital nurse put the two babies in one incubator. The healthier one threw an arm over her sister in an endearing embrace. Then the smaller baby’s heart rate stabilized and her temperature rose to normal. Up till now, they both survived and are thriving.

2.2 Hug for mental health:

“In my work, I have found that people who receive nurturing maintain a better outlook on their situation. And historically, positive attitude is an important factor in long-term survival. Hugging is capable of making a difference in a person’s frame of mind and may help their medical condition.”(http://www.gagirl.com/hugs/hug.html) This is a prescription from Dr. Mark Katz who is a member of Los Angeles Shanti’s Advisory Board. We can tell from this prescription that hugs also do good to our mental health and in return improves physical health. In this way, hugs contribute a lot in healing disease, or even saving one’s life.

Hugs are undoubtedly important for children. Children need to be touched and hugged more regularly. They need at least five or six hugs a day compared to three of adults. Unlike food, toys and other entertainment which fulfill only the children’s basic need, hugs cultivate a sense of emotional security, telling them that we are glad they are here. By hugging, we send our children into the world with renewed inner strength to cope with the multitude of challenges they will daily face. If we want our kids to thrive, affectionate hugs are the greatest reassurance of their lovability and worth.

Besides, girl infants less than a year old receive physical affection five times as much as do boy babies. Actually, boys need to be hugged as much as girls do, especially as young children. What’s more, both boys and girls never outgrow the need for hugs.

Considering hugs’ dramatic effects, can hugs prevent suicide? So far there is no such kind of research about hug and suicide, but I strongly believe hugs are able to prevent suicide. Take Steve Hein, the author of EQ for Everybody, and his partner Laura as an example. Before they were together, both of them were feeling suicidal. They gave each other hundreds of hugs in the first days when they lived together. Afterwards, none of them felt in that way anymore. It is the intenseness of feeling alone which is one of the biggest contributors to feeling suicidal. Hugging is the natural way to make us feel that somebody still cares about us.

3. Opinions on hugs:

But in modern society, people hug less and less. How do they think about hugs? I conducted a survey among my friends and also put up the question on my blog to collect the information. My question iswhat is your opinion on hug, for example to hug with your friends, parents, relatives and partners”. All together I gathered 22 answers.1 It was quite a pity that 3 of them said that they have not hugged or been hugged for a long time that they nearly forget how it feels. They think a friend’s hug is a way to encourage and support, showing our trust, while to hug with partners can increase intimacy and affection. Owing to the Chinese culture, 5 of them remarked that they seldom hug with parents and relatives, not to mention with strangers. My friend S. L. said it is a little strange. But, nearly all of them agreed that hug is an expression of love. Hugs make you feel warm and secure, and most importantly, tell you that you are not alone. My senior high school classmate E. H. answered that if someone gives you a hug when you feel alone, the loneness will be released. You have the sense of belonging, realizing both physically and psychologically that someone there cares you. I am glad that my friend M. L. and H.Z. even called for more hugs in daily life.

4. Conclusion:

Have you not hugged or been hugged for a long time? Have you ever longed for just one hug? Do you feel like being hugged when you are sad? Are you willing to give one hug if your hug can give the person a sunny day? What are you waiting for then? Grab your partners, family members or friends and hug!

Bibliography:

More than 50 people have clicked in this page, only 22 of them responded, of which 12 are my friends.

Chrissie You.(June,2007). Survey. Retrieved June 14.2007.

from http://blog.sina.com.cn/u/4a390055010008up

Dean Walley.(n.d.).Hugs. Retrieved May 12,2007.

from http://www.gagirl.com/hugs/hug.html

Mark Katz.(n.d.).A Doctor’s Prescription for Hugging. Retrieved May 28,2007.

from http://www.gagirl.com/hugs/hug.html

Marilyn Elias.(Oct. 3, 2003).Study: Hugs warm the heart, and protect it. Retrieved June

26,2007.from http://www.usatoday.com/news/health/2003-03-09-hug-usat_x.htm

Nancy Sheehan.(May,1996).Rescuing Hug. Retrieved May 28,2007.

from http://www.planetdeb.net/spirit/rescue.htm

Steve Hein.(n.d.).Hugs. Retrieved May 28,2007.

from http://eqi.org/hugs.htm

SixWise.com.(n.d.). How Hugs Are Proven to Help Your Health: Have You Been Hugged

Today?. Retrieved May 28, 2007.from

http://www.sixwise.com/newsletters/06/07/26/how_hugs_are_proven_to_help_your_health_have_you_been_hugged_today.htm

This student also had some interesting personal blog entries which I copied here

    Suddenly, I realized that sometimes we have to handle things alone. So, just be strong!
    These days, I have been doubting myself again. Whenever talking about internship, I felt frustrated. I will never fell that I am qualify to do that and that I can do it alone for I always want a companion. But when come to the reality, you find out that's impossible not to be alone at all times. And my cousin told me that I will never fell ready for the internship because I am totally green. So far I have not had any work experience. I can help questionaling myself on whether I can do that. Can I be excellent when I pursuit my job? And no answer yet.     The reason why I wrote down this is all due to the programme 'American's next top model'. After the exam of Accounting Principle, I indulged myself of doing nothing but watching the American TV series. And then there it is. Chances are always for those who are prepared and rea

 
Mu little faith

  All of a sudden, I think of my faith again.
    When I was still a sophomore, Ann has talked about faith in one of our integrated reading classes.  Maybe there were some sparkles, but I simply chose to ignore them because I am too tired to spare any efforts to think about them. I can still remember my question: do I have any faith? 
    Even though I was in the rainy days and my friends kept telling me that I just need to have a little faith. All I have during that difficult time is one sentence: time will assure you. Somehow, I believe that time is all I need. It is such a great healer that no matter how painful you are, if you allow yourself some times. You will be OK.
    Now, it suddenly dawn on me that I myself do have some faiths. And that is all because of our professor of Invest

 

Analysis of Recent trend or Special Topic in Curriculum Planning, Design Or Curricular Assessment

--- the Recognition of Emotional Intelligence in School

 

Key words:Emotional Intelligence; Curricular Assessment; Intelligence Quotient

 

At the beginning of the semester, I organized the Lego Tower Buildinggame in my class. Forty students were divided into eight groups, with three of them as team members and two as leaders in each group. Each student was given a slip of paper on which different requirement was written. They were asked to cooperate with each other not verbally but only by gestures and at last build a tower by Lego within limited time. The purpose of the game is to cultivate students’ spirit of team work. In the process, teachers as judges really observed different characteristics of individuals. Their confidence, self-awareness, leadership, cooperative ability were partly laid out. The result showed that those who were good at study were not necessarily good at performing the task. One of the top students was even unaware of the importance of cooperation, because she built the tower on her own while neglecting others’ gestures. In one group, the members even started to blame each other by gestures which of course led to their failure. While in the winner groups, most of the members were not the so-called top students but good at intrapersonal and interpersonal skills. The game brought out such questions: The characteristics shown in the game were just the components of EI; IQ is definitely not complete in judging a person; Are there any ways or some curriculum for teachers to improve students’ EI? I thought of one of the articles concerning EI and MI , and started to have a study on that when back at home.

The term“ emotional intelligence” was first coined by Salovey and Mayer in 1990. They described emotional intelligence as "a form of social intelligence that involves the ability to monitor one’s own and others’ feelings and emotions, to discriminate among them, and to use this information to guide one’s thinking and action". Salovey and Mayer also initiated a research program intended to develop valid measures of emotional intelligence and to explore its significance. For instance, they found in one study that when a group of people saw an upsetting film, those who scored high on emotional clarity (which is the ability to identify and give a name to a mood that is being experienced) recovered more quickly. In another study, individuals who scored higher in the ability to perceive accurately, understand, and appraise others’ emotions were better able to respond flexibly to changes in their social environments and build supportive social networks. In the early 1990’s Daniel Goleman became aware of Salovey and Mayer’s work, and this eventually led to his book, Emotional Intelligence. Goleman was a science writer for the New York Times, whose beat was brain and behavior research. He believes having a high "emotional intelligence" is critical for one’s success in the world. Emotional Intelligenceappears to be an important set of psychological abilities that relate to life success. Daniel Goleman’s provocative book , Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ for Character, Health and Lifelong Achievement posed the theory that it is empathy and communication skills as well as social and leadership skills that will be central to your success in life and personal relationships. Rather than a high IQ, Goleman purports that it is far better to have a high E-IQ, emotional intelligence, if you want to be a valued and productive member of our society. Researches proved that IQ by itself is not a very good predictor of one’s performance in life. Hunter and Hunter estimated that at best IQ accounts for about 25 percent of the variance. Sternberg has pointed out that studies vary and that 10 percent may be a more realistic estimate. One example is a study of 80 Ph.D.’s in science who underwent a battery of personality tests, IQ tests, and interviews in the 1950s when they were graduate students at Berkeley. Forty years later, when they were in their early seventies, they were tracked down and estimates were made of their success based on resumes, evaluations by experts in their own fields, and sources like American Men and Women of Science. It turned out that social and emotional abilities were four times more important than IQ in determining professional success and prestige (Carry Cherniss, Ph.D. 2000).Daniel Goleman also found from his research that poor emotional competencies led to poor marriage relationships and unproductive work relationships. As Goleman writes: in his book on Emotional Intelligence, "An analysis of the personality traits that accompany high IQ in men who lack these emotional competencies portrays, well, the stereotypical nerd: critical and condescending, inhibited and uncomfortable with sensuality, emotionally bland. By contrast, men with the traits that mark emotional intelligence are poised and outgoing, committed to people and causes, sympathetic and caring, with a rich but appropriate emotional life – they're comfortable with themselves, others, and the social universe they live in." All in all, the term EI encompasses five characteristics and abilities: Self-awareness---knowing your emotions, recognizing feelings as they occur, and discriminating between them; Mood management---handling feelings so they're relevant to the current situation and you react appropriately; Self-motivation---"gathering up" your feelings and directing yourself towards a goal, despite self-doubt, inertia, and impulsiveness; Empathy---recognizing feelings in others and tuning into their verbal and nonverbal cues; Managing relationships---handling interpersonal interaction, conflict resolution, and negotiations.

After having an understanding of what is EI and why is EI important, a doubt came up: Is EI being recognized by school and being applied in the curriculum? First, I need to trace back to human development to see if it, as one of the four bases of curriculum, is related to EI. The concept of stages of human development is a useful tool for understanding the needs of learners at various levels of education, but it cannot define the development of any one learner at a particular age. Each learner is innately unique, and this inborn individuality indicates the importance of providing many alternatives in educational program (Forrest W.Parkay & Glen Hass2000). And each learner in different period, has different EI. Knowledge of human development enables curriculum planners to design curricula that are shaped, in part, by the nature and needs of individual learner. While in order to achieve the match between the learner’s developmental stage and the curriculum, five aspects of human development to guide curriculum planning and planning for teaching should be noticed. Among which emotional growth and development is emphasized. As Alan McCluskey mentioned EI can be learned through experience. This relates quite well EI with human development. Second, let’s move on to Erik Erikson’s developmental outline for stages of “growth toward a mature personality”, whose theory in the area of human development has had a significant influence on curriculum planning. His model is based on eight stages of growth---from infancy to old age. Each stage is characterized by a psychosocial crisis for the individual’s emotional and social growth. As is illustrated in his article: Erik Erikson’s Developmental Stages: A Healthy Personality for Every Child, for adolescence, that is, the fifth stage of human development, the psychosocial crisis is identity versus role confusion. The teenager must achieve identity in occupation, gender roles, politics and religion. The central problem of the period is the establishment of a sense of identity. The identity the adolescent seeks to clarify is who he is, what his role in society is to be. Is he a child or is he an adult? Will he be a success or a failure? By reason of these questions adolescents are sometimes morbidly preoccupied with how they appear in the eyes of others as compared with their own conception of themselves. And for some students who may have been privileged in having had a childhood in which there was little inhibition of sensual pleasures, and in which development proceeded by easy, unselfconscious stages, the difficulties arise if their parents lose trust in themselves or if their teachers apply sudden correctives, or if they themselves reject their past and try to act like others(Erik Erikson & Joan Erikson 1950).

These suddenly remind me of one of my students, Tom. The class I’m teaching is a little bit special. All the students in my class were strictly observed and tested before entering high school. They are the so-called high IQ students. So everyone in the class is unconsciously proud of themselves and has high self-esteem. One day, after testing their recitation assignment, I asked those who did fairly poor to recite to me next week in class, Tom included. After class, he suddenly ran to me and waved his arm to roar that he did actually review the text, but coincidentally forgot the lines that I’ve asked him to recite. Without waiting for my response, he flew into a big temper and crazily argued that he would not come to me. And he even punched the table. I was quite angry, I have never met such a student before and sarcastically he is studying in the so-called high IQ class. I even told myself that I would not say a word to him if he did not apologize to me. During the next week, he didn’t come to me for an apology. And in class, he dared not look at me. A week passed, I asked myself, is all my behavior all right? Can I find some reasons for his behavior? Tom was not a bad student though he was not so good at English. And he was trying hard at his study at the beginning of this semester, I can tell from his hardworking. He was always trying hard to help teachers a lot in using computer because he was the computer supervisor in my class. His flying into such a bad temper was just because he felt that he was done wrong, and he felt that the teacher did have bias over him because he was not good at English. After analysis, I found that the student did not have great confidence in himself, and was not so aware of himself, he even cannot control his temper if he thought it was against his will. He, though made me feel uncomfortable at that time, yet, I still decided to talk to him. All worked well after our chat. Tom, now take charge of more class work and becomes more confident in himself. Because I gave him more work to do, and took any chance to praise him in public if he really did a good job. From this, I made a conclusion, that EI matters a lot in students’ growing period and does play a very important role in student’s future life. I can’t imagine what Tom is like when entering society without teachers and parents’ help. One thing I am sure is that if he still can’t control himself well he will meet with great trouble in his life.

EI really is very important. Though it’s not easy for teachers to deal with different individuals, special curriculum should be designed to help students improve their EI. Scientific research, in particular on how the brain works, indicates that the formation of emotional skills is much easier in the "formative" years from birth to the late teens. Looking at existing structures, school is the major activity in that age group (Alan McCluskey 1997). During the breaks for example, Daniel Goleman describes how appointed pupil mediators, once all involved know the rules of the game, resolve conflicts in the playground. Such a "school for emotions" could be a local, community-based activity in conjunction with other activities like scouts, parent-teachers associations, artistic expression groups, clubs etc.

Though EI as a new term appeared recently, yet educators have started to realize the importance and tried hard to apply that. In our school, we had a consultant room. Every day there is consultant on duty to help students with their psychological problems. Teachers are trained periodically to deal with different students in different situations. The psychological files for students are established, it will follow students for three years, until their graduation from high school. Psychology courses for each class has increased into 2 lessons a week. Different field trips are organized and the rights of deciding where to go and what researches to make are gradually under students’ will in order to cultivate their self-confidence and cooperative ability.

EI, though is still a new term for most of us, has already started to play an important role in education. As Erikson once writes : it is clear, then, that if health of personality is to be preserved much attention must be given to assuring that school makes good on its promises to youth.

 

 

Reference:

Alan McCluskey (1997). emotional intelligence in schools

Carry Cherniss, Ph.D. (2000). Emotional Intelligence: What it is and Why it Matters

Erik Erikson & Joan Erikson (1950). Growth and Crises of the ‘Healthy Personality’

Forrest W.Parkay & Glen Hass(2000).Curriculum Planning

www.eiconsortium.org

www.connected.org

www.inst.santafe.cc.fl.us

www.eqi.or

 


Goleman's book makes a mockery of science. He is a disgrace to the profession of psychology. I am a researcher who studies emotional intelligence. While it does have some merit, scientific research has demonstrated that EQ is not all that Goleman purports it is. Of course, IQ isn't everything - we have known that for a long time. We don't need a catchy new concept to tell us that IQ isn't everything - other constructs, such as personality (remember that??), have been telling us that for a long time! EQ is simply a new name for an old concept, designed to make money! Anyway, I digress...back to the book. There are numerous grounds upon which this book can be criticized. Most importantly, Goleman misinterprets the research he cites in this book, reports findings incorrectly, and misleads readers with his ridiculous claims. He is not taken seriously by anyone who values science and research, and has been publicly reprimanded by some of the original scientists whose findings he has misrepresented. Please do not buy into this hype - even if Oprah tells you to! Here's the bottom line: Emotional intelligence (a) is not a new concept - it is an old idea with a catchy new name, (b) is not the solution to all the world's problems, or yours, for that matter (c) is not best understood by reading Goleman's pop psychology garbage, (d) has not been shown to live up to most of Goleman's claims in scientific studies, (e) does not even have a single agreed-upon definition in the scientific literature, and (f) is a money-making scheme! Again, the idea of emotional intelligence does have some merit (i.e., it has been shown to correlate with some important outcomes), but it is not everything (or even close) Goleman claims it is. Please, do yourself a favour: If you want to learn about emotional intelligence, don't use this book as a source. Look for a more scientific source, written by an author that doesn't distort research evidence to make his case. If you're not into reading scientific journals, check out the website www.eqi.org for a summary of the scientific literature on EI and on Goleman's misleading writing in this

book.http://mindspan.cn/web/product/comment.jsp?id=796

 

A quick comment about Emotional Intelligence. The very first paragraph in the book struck me funny. Mr. Goleman mentions the "Black" bus driver as his first example, as if to imply that his "blackness" was part of the information that we, (as readers), needed to understand the irony of the situation. He states that the black driver had an infectious, positive attitude, which was in sharp contrast to the sullen disposition of those who got on the bus. To the uninformed reader who is white, there would be nothing strange about this, but to me, as a black person, it seems that this was written for a white audience that would instantly "understand that this man was demonstrating emotional intelligence, even though, to some folks, an unfortunate stereotype remains that a black person may not be as highly "intelligent" in IQ as the white passengers.

My point regarding this example is that while emotional intelligence is significant and important, there may be other forms of "intelligence" that come into play in life. For example, what kind of "intelligence", (or lack of intelligence) would we attribute to the great minds who shaped this country, such as Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson and others... all God fearing white men who created a brilliant constitution of "all men equal under God", and yet, they kept slaves and women had no rights...they simply could not see or realize the great inherent injustice of human bigotry at the time! It took America hundreds of years to overcome that basic "insensitivity to others different than us"...and even now we are not yet fully color, gender, or race blind. (In Football, the quarterback has traditionally been a "white" position, in part, because of this same stereotype that the black man is not "intelligent" in the IQ way... women still deal with the "glass ceiling"... and also, sometimes, I believe that our intolerance of other nations, religions etc., may be part of this lack of "another form of Intelligence", which causes people to see things in different ways because of which side of the fence they sit on... man, woman, black, white, Americans, Iraqis... )

My point is this; Goleman, (who is a white male), may himself have written those words unconsciously, with a white audience in mind, knowing that they would appreciate the irony, but I think it is unfortunate that he did not see the potential insensitivity in his first example...could this be a lack of "another form of intelligence"?
 
Is there anyone else in your family that you can live with?Anyone at all?You need to get out of this situation or develop some coping skills that will get you through this until you are able to get out on your own, go away to school, or get a job.Do not let your parents destroy your self - esteem and self - confidence.The things they are saying to you and the way they are treating you is wrong.Do not let these hurtful things they darken your outlook on life.You have to figure out a way to try and ignore what they say and avoid them as much as you can.Please visit the site below.It will be very helpful to you and might help you to be able to make some decisions.

http://eqi.org/eabuse1.htm
 

 

 

????,??????,??????????????????????,???????

???everyday checklist:

1???????????,?????????????
2?????worry,anxiety,scare,disappointment...????????????negative feeling list,??
http://eqi.org/fw_neg.htm????keep busy?curiosity.
3????????????????????,???????,????(??«??????CEO»)?????????insurance deductible???????
4?????????????????hiking,?????exercise bike?????Yoga???????????
5???????8????
6??????????????--?????(??*?)?
7???????????
8?????????????,??????
9????????,?????????????
10??????????

Putting aside the need to earn a living, I think there are four great motives for writing, at any rate for writing prose. They exist in different degrees in every writer, and in any one writer the proportions will vary from time to time, according to the atmosphere in which he is living. They are:

(i) Sheer egoism. Desire to seem clever, to be talked about, to be remembered after death, to get your own back on the grown-ups who snubbed you in childhood, etc., etc. It is humbug to pretend this is not a motive, and a strong one. Writers share this characteristic with scientists, artists, politicians, lawyers, soldiers, successful businessmen — in short, with the whole top crust of humanity. The great mass of human beings are not acutely selfish. After the age of about thirty they almost abandon the sense of being individuals at all — and live chiefly for others, or are simply smothered under drudgery. But there is also the minority of gifted, willful people who are determined to live their own lives to the end, and writers belong in this class. Serious writers, I should say, are on the whole more vain and self-centered than journalists, though less interested in money.

(ii) Aesthetic enthusiasm. Perception of beauty in the external world, or, on the other hand, in words and their right arrangement. Pleasure in the impact of one sound on another, in the firmness of good prose or the rhythm of a good story. Desire to share an experience which one feels is valuable and ought not to be missed. The aesthetic motive is very feeble in a lot of writers, but even a pamphleteer or writer of textbooks will have pet words and phrases which appeal to him for non-utilitarian reasons; or he may feel strongly about typography, width of margins, etc. Above the level of a railway guide, no book is quite free from aesthetic considerations.

(iii) Historical impulse. Desire to see things as they are, to find out true facts and store them up for the use of posterity.

(iv) Political purpose. — Using the word ‘political’ in the widest possible sense. Desire to push the world in a certain direction, to alter other peoples’ idea of the kind of society that they should strive after. Once again, no book is genuinely free from political bias. The opinion that art should have nothing to do with politics is itself a political attitude.

 ????,???????????

 
Russian

Emotional Literacy PDF Translated by Viktor Parhomets

 

Emotional Intelligence (EQ) and its components - Darina Sosnovskaya